Mục Lục

Chương 1. Tổng Quan Về Học Máy Với Đồ Thị 

 1. Giới thiệu
 2. Lý thuyết đồ thị
  1. Các loại đồ thị
  2. Các tính chất cơ bản của đồ thị
  3. Cách biểu diễn đồ thị
  4. Các dạng đồ thị đặc biệt
 3. Ứng Dụng Học Máy Trên Đồ Thị
  1. Ứng dụng ở cấp độ đỉnh (node-level)
  2. Ứng dụng ở cấp độ cạnh (edge-level)
  3. Ứng dụng ở cấp độ đồ thị con (subgraph-level)
  4. Ứng dụng trên cấp độ đồ thị (graph-level)

Chương 2. Các Phương Pháp Học Máy Cổ Điển Trên Đồ Thị

 1. Nội dung đang được cập nhật

Chương 3. Node Embeddings

 1. Nội dung đang được cập nhật

Chương 4. Biểu Diễn Đồ Thị Dạng Ma Trận: PageRank, Random Walks, Embeddings

 1. Nội dung đang được cập nhật

Chương 5. Kỹ Thuật Lan Truyền Thông Tin Trên Đồ Thị

 1. Nội dung đang được cập nhật

Chương 6. Mạng Nơ-ron Đồ Thị (Graph Neural Network - GNN)

 1. Nội dung đang được cập nhật

Chương 7. Đồ Thị Tri Thức

 1. Nội dung đang được cập nhật

Chương 8. Phát Hiện và Khai Thác Mẫu Đồ Thị

 1. Nội dung đang được cập nhật

Chương 9. Hệ Thống Khuyến Nghị Dựa Trên GNN

 1. Nội dung đang được cập nhật

Chương 10. Phát Hiện Cộng Đồng Trên Đồ Thị

 1. Nội dung đang được cập nhật

Chương 11. Mô Hình Sinh Trên Đồ Thị

 1. Nội dung đang được cập nhật