Thông tin

Nhóm biên soạn

  • Phụ trách nội dung và Website: Dương Hữu Phúc
  • Phụ trách bảo trì Website và điều hành diễn đàn: Nguyễn Đinh Nhật Minh


Tham gia vào dự án này

Nhóm biên soạn trân trọng mọi hình thức tham gia vào dự án này, chẳng hạn, điều hành diễn đàn, phụ trách Website, đọc lại nội dung, phản biện nội dung, đóng góp nội dung. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để thảo luận thêm.


Trích dẫn thông tin

  • Bản quyền nội dung (bao gồm nhưng không giới hạn như văn bản, hình ảnh, ý tưởng) trên Website này thuộc về người phụ trách nội dung tương ứng, trừ những nội dung được ghi nguồn của tác giả khác. / The content (including but not limited to text, images, ideas) on this Website belongs to the author of the Website, except for the content under the copyright of other authors.
  • Nội dung trên Website này chỉ phục vụ cho mục đích cá nhân và mục đích giáo dục, không phục vụ cho mục đích thương mại được thực hiện bởi bất kỳ ai khác, trừ người phụ trách nội dung. / The content on this Website is for personal and educational purposes only, not for commercial purposes made by anyone other than the owner of the Website.
  • Khi trích dẫn một phần hoặc toàn bộ nội dung của Website này, vui lòng ghi rõ nguồn. / When reusing this work, please cite its original sources and authors.