Trang tin tức

"Chương 1" Đã Được Xuất Bản

18/04/2022

Chương 1 trình bày về các nội dung chính gồm: giới thiệu tổng quan về học máy với đồ thị; nhắc lại những kiến thức cơ bản trong lý thuyết đồ thị; và trình bày những ứng dụng của học máy trên đồ thị trên 4 cấp độ (cấp độ đỉnh, cấp độ cạnh, cấp độ đồ thị con, và cấp độ đồ thị).

Truy cập Chương 1 tại liên kết sau: https://www.duonghuuphuc.com/sites/mlgraphs-vi/chapter-01.html