Personal Tax Code

Họ và Tên: Dương Hữu Phúc

Mã số thuế: 8392723097

Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh - Quận 4

Địa chỉ: 1/22, Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email (1): hd@fastai.dev

Email (2): HuuPhucDuong@gmail.com