Homework #1

Cho trước các tập dữ liệu sau:

Yêu cầu:

  1. Mô tả về các đặc trưng (features) trong mỗi tập dữ liệu.
  2. Lập trình chương trình (Python) để biểu diễn dữ liệu dưới dạng đồ thị hộp (Box plot). Trong đó, mỗi tập dữ liệu phải biểu diễn nhiều hơn 2 cách.
  3. Hạn chót nộp bài (qua hệ thống SAKAI): 8/9/2019.